Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Fersiwn hawdd i'w ddarllen

 

Mae Siopau Gwynedd/derbynfeydd y Cyngor ar gau am gyfnod amhenodol.  

Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn os gwelwch yn dda: 

Cysylltu â ni ar-lein
Ffôn: 01766 771000

 

Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd:

Mae Cyngor Gwynedd wedi cymryd y penderfyniad i gau lleoliadau ar draws y sir. Mae’r penderfyniad wedi ei gymryd i warchod iechyd y cyhoedd a staff, yn unol â chyngor y Llywodraeth o ran ymbellhau cymdeithasol.

Mae manylion llawn am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Profi, Olrhain, Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.

Bwriad y rhaglen yw arwain Cymru allan o’r pandemig drwy wella arolygiaeth iechyd yn y gymuned, ymgymryd â’r broses o olrhain cysylltiadau yn effeithiol ac ar raddfa fawr a chefnogi pobl i hunan-ynysu lle bo angen gwneud hynny.

Yng Ngogledd Cymru, mae’r chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r rhaglen.

 

Preifatrwydd
Gwybodaeth am breifatrwydd: profi coronafeirws Llywodraeth y DU.
Sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yng Nghymru: GIG
Datganiad preifatrwydd Cyngor Gwynedd

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul. 

Ysgolion a meithrinfeydd

Mae pob ysgol yng Ngwynedd ar gau dros dro.

Mae’r Cyngor yn gwneud trefniadau i ddarparu gofal plant ar gyfer rhieni sy’n weithwyr allweddol ac ar gyfer plant bregus y sir. Mwy o fanylion am hyn.

Mwy o wybodaeth:


Cinio ysgol am ddim

Mae'r drefn o ddarparu cinio am ddim wedi newid ers 20 Ebrill 2020. 

Mae taliad wythnosol o £19.50 y plentyn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i rieni er mwyn prynu bwyd i’w plentyn.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cysylltu yn uniongyrchol, drwy e-bost neu lythyr, efo rhieni bob plentyn oedd yn gymwys cyn y Pasg, i egluro’r drefn newydd.

Os ydy’ch plentyn yn gymwys i dderbyn cinio am ddim, ond dydych chi ddim wedi derbyn llythyr neu e-bost gan Gyngor Gwynedd, e-bostiwch taluysgol@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679101 / 01286 679303 gynted â phosib, er mwyn cael gwybod sut i wneud cais.

Mwy o wybodaeth 

 

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd a Môn

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws. www.adyach.cymru

 

Tocyn Teithio 16+

Gan fod ysgolion a cholegau wedi cau am gyfnod amhenodol ni fydd modd prynu Tocyn Teithio 16+ ar gyfer Tymor 3 ar hyn o bryd.

Os ydych wedi prynu Tocyn Teithio 16+ am y flwyddyn gyfan yn barod ac:

 1. wedi talu y swm cyfan wrth brynu: byddwn yn asesu’r sefyllfa o ran ad-daliadau am Tymor 3 pan fyddwn yn gwybod a fydd yr ysgolion / colegau yn ail-agor
 2. yn talu yn fisol drwy Ddebyd Uniongyrchol: bydd eich taliadau misol yn cael eu rhewi yn awtomatig o 20 Mawrth 2020 ymlaen. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Ni fyddwn yn cymryd taliadau pellach ar hyn o bryd.
  Bydd eich taliadau yn ail-gychwyn yn awtomatig os bydd yr ysgolion / colegau yn ail-agor yn Nhymor 3. Ni fydd angen i chi wneud unrhywbeth er mwyn ail-gychwyn y taliadau. 

 

Meithrinfeydd
Mae Meithrinfa Plas Pawb yn agored.

I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am feithrinfeydd ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Methu casgliad
O dan yr amgylchiadau presennol, dydyn ni ddim yn gallu gorffen rhai rowndiau casglu ar adegau. Os ydy hyn yn digwydd, nid oes angen i chi gysylltu efo ni i roi gwybod. Gadewch eich biniau allan a byddwn yn ceisio dod i’w casglu gynted ag y gallwn.

 

Casgliad gwastraff gardd
Rydym yn derbyn adroddiadau gan ein safleoedd gwastraff gardd (bin brown) fod eitemau nad ydym yn eu derbyn yn cyrraedd y safleoedd. Mae’r eitemau hyn yn cynnwys poteli plastig, gwastraff mewn bagiau duon ac eitemau eraill.

Nid yw'n bosib compostio’r eitemau hyn ac mae unrhyw lygredd yn effeithio ar y broses. Yn aml ni all ein criwiau casglu weld unrhyw lygredd wrth wagio’r biniau. Gofynnwn yn garedig i bawb sydd wedi talu ac yn defnyddio’r gwasanaeth gwastraff gardd i wneud hynny yn y modd cywir. Gwyddwn fod y rhan helaeth o drigolion yn gwneud popeth yn iawn, ond mae llygredd mewn un bin hyd yn oed yn gallu effeithio ar lwyth cyfan.


Canolfannau ailylchu

Mae 5 canolfan ailgylchu bellach wedi ailagor. Bydd RHAID ARCHEBU SLOT amser o flaen llaw. Mwy o wybodaeth

 

Archebu cyfarpar newydd
Rydym yn derbyn ceisiadau am finiau/bocsys newydd, ond gall gymryd yn hirach na’r arfer i chi dderbyn yr eitemau. Oherwydd y sefyllfa bresennol ydym yn gofyn i chi ond archebu cyfarpar newydd os yw hynny yn gwbl angenrheidiol.

Os ydych angen mwy o fagiau bwyd gallwch adael nodyn efo’ch biniau ar eich diwrnod casglu, a bydd bagiau yn cael eu gadael i chi.  

Casgliadau gwastraff swmpus
Nid yw'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gael ar hyn o bryd.

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

 • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
 • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
 • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
 • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
 • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
 • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
 • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ni fydd modd i unrhyw un ymweld â phreswylwyr yn ein cartrefi preswyl hyd nes bydd y sefyllfa wedi gwella, ar wahân i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol pan fo hynny’n briodol. 

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion fwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma.

Tai a thai cymdeithasol

Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd
Mae pob Llyfrgell yng Ngwynedd wedi cau am gyfnod amhenodol.

Nid ydym yn benthyg llyfrau ac mae cyfnodau benthyg parod pawb wedi eu hymestyn. Ni fydd dirwyon i neb yn ystod y cyfnod hwn.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall ‘Awdurdodau Lleol ddechrau ar y broses o gynllunio sut y gellir agor llyfrgelloedd yn ddiogel’. Rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer ail-agor llyfrgelloedd mewn modd diogel i staff Cyngor Gwynedd a phobl Gwynedd – yn cynnwys gwasanaeth clicio a chasglu. Rhagwelwn y bydd unrhyw ail-agor yn raddol iawn ac na fydd modd darparu gwasanaeth llawn.  

Bydd ein cynlluniau ar gyfer ail agor yn cael eu rhannu pan fyddant wedi eu cytuno gan y Cyngor dros yr wythnosau nesaf.  


Archifau
 
Mae Gwasanaeth Archifdai’r Cyngor ar gau i’r cyhoedd. Os oes gennych ymholiad, a e-bostiwch archifau@gwynedd.llyw.cymru. Yn anffodus, nid oes gan staff fynediad at y casgliadau ar hyn o bryd ond mi wnawn ymateb ble mae modd gwneud hynny. 

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Seremonïau
Rydym yn gohirio pob seremoni (yn cynnwys priodasau a phartneriaethau sifil) am gyfnod amhenodol.

  

Cofrestru
Dim ond apwyntiadau marwolaethau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd, a bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. I wneud apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.

Gan nad ydym yn cofrestru genedigaethau ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydych wedi gallu cofrestru oherwydd y mesurau hyn. 

 

Tystysgrifau
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol. 

Amlosgfa Bangor

Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Canolfannau Hamdden a'r rhaglenni chwaraeon

Mae pob Canolfan Hamdden Byw'n Iach yng Ngwynedd wedi cau dros dro. 

Mae Wythnos Byw'n Iach wedi ei ohirio. Digwyddiadau chwaraeon cymunedol hefyd wedi eu gohirio. Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Byw'n Iach

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Pob cyfarfod a phwyllgor sydd ddim yn gwneud penderfyniadau allweddol ar gyfer parhad gwasanaethau’r Cyngor wedi eu gohirio am gyfnod amhenodol.

Torri gwair

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, fyddwn ni ddim yn torri gwair ar ochrau ffyrdd yn ôl yr arfer. Os ydych chi yn meddwl bod rhywle yn creu perygl oherwydd hyn, rhowch wybod i ni ar-lein.

Bathodyn glas

Oherwydd yr amgylchiadau nid yw'n bosib postio ffurflenni cais bathodyn glas i gwsmeriaid. Am y tro, gwnewch gais ar lein. Os ydych yn lawrlwytho ffurflenni, bydd angen i chi eu e-bostio at bathodynglas@gwynedd.llyw.cymru yn hytrach na eu postio am y tro. 

Mwy o wybodaeth am y bathodyn glas

Amgueddfeydd, sinemâu a theatrau

Mae Amgueddfa Lloyd George ar gau. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ar Facebook yr Amgueddfa.

Mae Storiel ar gau, ond bydd sesiynau 1 i 1 Mind a DWP yn parhau.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Parc Padarn ac Amgueddfa Ysbyty Chwarel ar gau.  

Mae digwyddiadau Neuadd Dwyfor wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro.

Hamdden, parciau a thraethau

Llwybrau Cyhoeddus

 

Caeau chwarae
Mae pob cae chwarae lle mae offer chwarae ar gau dros dro. Mae'r caeau a mannau agored yn rhydd i drigolion fynd am dro a chadw'n heini.

 

Traethau
Morfa Bychan – mae mynediad parcio a cherbydau i’r traeth bellach ar gau

Abersoch – mae mynediad cerbydau i draeth Abersoch bellach ar gau

Mae pob llithrfa y Cyngor ar gau

Mae holl gonsesiynau gwerthu bwyd a diod ar hyd arfordir Gwynedd wedi eu hatal ( gwerthwyr hufen ia ac ati)

 

Harbyrau
Aberdyfi ac Abermaw – pob llithrfa wedi cau. Dim cychod yn parcio a lansio am gyfnod amhenodol.

Llithrfa harbwr Porthmadog ar gau.

 

Parciau Gwledig
Parc Padarn – mae’r parc a’r meysydd parcio ger yr Amgueddfa Lechi Cenedlaethol ar gau.

Ardal Y Glyn (lagŵns) ger Parc Padarn ar gau.

Parc Glynllifon – mae’r parc a’r meysydd parcio gerllaw ar gau.

 

Hafan Pwllheli
Mae mynediad i’r pontŵns wedi ei wahardd.

Mae pob llithrfa ar gau a does dim cychod yn cael parcio na lansio.

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer ucher o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Cofid19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Twristiaeth

Cyngor Gwynedd yn erfyn ar ymwelwyr i aros adref

Mae holl waith hyrwyddo Eryri Mynyddoedd a Môr a’i ymweliadau ar gyfer y wasg a’r cyfryngau wedi dod i stop am y tro. Bydd gan y gwasanaeth lai o bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth am iechyd cyhoeddus ac i ledaenu’r neges syml “aros adref”. Bydd Eryri Mynyddoedd a Môr yn adolygu’r sefyllfa bob dydd a hefyd yn sicrhau bod y seiliau yn eu lle er mwyn medru cefnogi’r diwydiant yn y tymor byr a chanolig. 

Gwarchod y cyhoedd - cwynion ac ymholiadau

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19:

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda busnesau ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, rhowch wybod i ni drwy:

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaethau yn ymdrin â :

 • materion diogelwch cynnyrch
 • gwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
 • hysbysiadau diogelwch bwyd                
 • hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd       
 • hysbysiadau o afiechydon heintus
 • cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
 • gesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
 • geisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
 • geisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
 • honiadau o lygredd olew o danciau domestig
 • ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
 • cwynion am lygredd aer
 • cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd        

GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

 

PublicProtection@gwynedd.llyw.cymru

 

01286 682790

 

01286 685603

 

01341 424 497

 

01758 704018 

Toiledau cyhoeddus

Mae holl doiledau cyhoeddus y Cyngor wedi cau am gyfnod amhenodol.

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru