Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

 

Mae pob man yng Nghymru bellach ar lefel rhybudd 4. Mwy o wybodaeth 

  

Newidiadau i wasanaethau Gwynedd:

Mae manylion am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Cysylltu â ni

Y ffordd hawsaf i gysylltu â ni yw i gysylltu ar-lein: 

Cysylltu â ni ar-lein

Neu gallwch ffonio 01766 771000.


Ymweld â ni / Siopau Gwynedd

Mae Siopau Gwynedd wedi cau dros dro.
Mwy o wybodaeth.

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul.

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Canolfannau ailgylchu

Mae pob canolfannau ailgylchu ar agor erbyn hyn, ond rhaid archebu slot amser o flaen llaw. Mwy o wybodaeth

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

  • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
  • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
  • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
  • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
  • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
  • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
  • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Llyfrgelloedd ac archifau

Dan gyfyngiadau Lefel 4 mewn grym o 21 Rhagfyr, bydd Llyfrgelloedd Gwynedd yn parhau ar agor ar gyfer Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref yn unig. Mwy o wybodaeth.

Mae ein gwasanaethau archifau wedi cau dros dro. Mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gall y trefniadau canlynol gael ei haddasu ar fyr rybudd er mwyn ymateb i sefyllfa leol neu ymlediad Covid-19. Byddwn yn cydymffurfio gyda chanllawiau cenedlaethol ac arweiniad arbenigol.

 

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn a/neu drwy gyfrifiadur, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau pobl hyn  wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.Mae cymorth i bobl ag anableddau yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ar hyn o bryd mae yn bosibl trefnu apwyntiad i ymweld a chartref preswyl. Mae mesurau ychwanegol mewn lle i sicrhau bod  modd gwneud hynny yn ddiogel. Gellir trafod y mesurau hynny a unrhyw amgylchiadau lleol drwy gysylltu a’r cartrefi yn unigol.  Rydym wedi ceisio cyfyngu ar ymweliadau eraill hefyd ond canitatier i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol ymweld pan fo hynny’n briodol. Byddwn yn ceisio hwyluso cyswllt mewn ffyrdd eraill gan ddefnyddio cyfryngau newydd.

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion mwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael neu bydd rhai addasu trefniadau. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma. 

  

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, mae ein Swyddfeydd Cofrestru ar gau dros dro.

  

Seremonïau: 
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd. Mwy o wybodaeth

Cofrestru marwolaethau: 
Mae apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Cofrestru genedigaethau: 
Erbyn hyn mae'n bosib cofrestru genedigaethau. Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau:
Am gopi o dystysgrif geni, marwolaeth, priodas neu phartneriaeth sifil, ffoniwch 01766 771000.

Amlosgfa Bangor:
Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau y Cyngor yn cyfarfod yn rhithiol erbyn hyn.

Gweld y wybodaeth ddiweddaraf fesul pwyllgor yma. 

Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu yn gyson. 

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer uchel o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Covid-19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Parc Glynllifon a Pharc Padarn

Mae Parc Glynllifon ar gau dros dro. Mwy o wybodaeth.

Mae meysydd parcio Parc Padarn ar gau dros dro. Mae'r parc hefyd ar gau i weithgareddau dŵr am y tro. Mwy o wybodaeth.

Gwarchod y Cyhoedd - adrodd pryder ac ymholiadau

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Mwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar gael gan Gwarchod y Cyhoedd

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru