Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd ‘Cyfnod torri’r cylch’ yn cael ei gyflwyno ym mhob rhan o Gymru am 6pm dydd Gwener 23 Hydref, hyd at dydd Llun 9 Tachwedd 2020. Mwy o wybodaeth

 

 

Newidiadau i wasanaethau Gwynedd:

Mae manylion am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Cysylltu â ni

Y ffordd hawsaf i gysylltu â ni yw i gysylltu ar-lein: 

Cysylltu â ni ar-lein

Neu gallwch ffonio 01766 771000.


Ymweld â ni / Siopau Gwynedd

Bydd Siopau Gwynedd Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli ar gau rhwng 6pm 23 Hydref a 9 Tachwedd.

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul.

Ysgolion a meithrinfeydd

Ysgolion cynradd:
Bydd ysgolion cynradd Gwynedd yn aros ar agor fel arfer (cau am wythnos hanner tymor yn unig).

Ysgolion uwchradd
Bydd ysgolion uwchradd Gwynedd yn ailagor ar ôl hanner tymor i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn unig. Gall disgyblion ddod i’r ysgol i sefyll arholiad, ond bydd disgyblion eraill yn parhau gyda’i dysgu o adref tan dydd Llun, 9 Tachwedd.

 

Cinio ysgol am ddim
Bydd taliad uniongyrchol cinio am ddim am y cyfnodau dechrau Medi (lle nad oedd disgyblion wedi ei gwahodd i’r ysgol), gwyliau hanner tymor a’r wythnos dilynol i ddisgyblion blwyddyn 9 i fyny yn cael ei gwneud ar 30 Hydref 2020.

Os ydych eisoes wedi bod yn derbyn taliadau uniongyrchol cinio am ddim gan yr Awdurdod cyn 31 Awst 2020 yna ni fydd angen i chi ail gofrestru.  Mae eich manylion eisoes gennym.

Os nad ydych wedi bod yn derbyn taliadau uniongyrchol cinio am ddim gan yr Awdurdod cyn 31 Awst 2020 yna bydd angen i chi lenwi ffurflen i ddarparu eich manylion banc drwy ddilyn y linc canlynol www.gwynedd.llyw.cymru/cinioamddim-covid19
Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd a Môn

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws. www.adyach.cymru

 

Meithrinfeydd

Am y diweddaraf am feithrinfeydd ewch i:  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Canolfannau ailylchu

Bydd pob canolfan ailgylchu ar gau rhwng 6pm dydd Gwener 23 Hydref, a dydd Llun 9 Tachwedd. Os oedd gennych slot wedi ei fwcio yn ystod y cyfnod bydd angen i chi fwcio slot newydd. Mwy o wybodaeth

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

  • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
  • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
  • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
  • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
  • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
  • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
  • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Llyfrgelloedd ac archifau

Yn ystod y cyfnod clo byr (o 6pm ymlaen ar 23 Hydref - 9 Tachwedd), bydd llyfrgelloedd ac archifau Gwynedd yn cau. Ni fydd y gwasanaethau clicio a chasglu na chludo ar gael chwaith.

Mwy o wybodaeth.

Toiledau cyhoeddus

Yn ystod y cyfnod clo byr (o 6pm ymlaen ar 23 Hydref - 9 Tachwedd), bydd y toiledau cyhoeddus ar agor fel arfer. Mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gall y trefniadau canlynol gael ei haddasu ar fyr rybudd er mwyn ymateb i sefyllfa leol neu ymlediad Covid-19. Byddwn yn cydymffurfio gyda chanllawiau cenedlaethol ac arweiniad arbennigol.

 

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn a/neu drwy gyfrifiadur, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau pobl hyn  wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.Mae cymorth i bobl ag anableddau yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ar hyn o bryd mae yn bosibl trefnu apwyntiad i ymweld a chartef preswyl. Mae mesurau ychwanegol mewn lle i sicrhau bod  modd gwneud hynny yn ddiogel. Gellir trafod y mesurau hynny a unrhyw amgylchiadau lleol drwy gysylltu a’r cartrefi yn unigol.  Rydym wedi ceisio cyfyngu ar ymweliadau eraill hefyd ond canitatier i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol ymweld pan fo hynny’n briodol. Byddwn yn ceisio hwyluso cyswllt mewn ffyrdd eraill gan ddefnyddio cyfryngau newydd.

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion mwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael neu bydd rhai addasu trefniadau. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma. 

  

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Seremonïau: 
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd. Mwy o wybodaeth

Cofrestru marwolaethau: 
Mae apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Cofrestru genedigaethau: 
Erbyn hyn mae'n bosib cofrestru genedigaethau. Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau:
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol. 

Amlosgfa Bangor:
Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau y Cyngor yn cyfarfod yn rhithiol erbyn hyn.

Gweld y wybodaeth ddiweddaraf fesul pwyllgor yma. 

Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu yn gyson. 

Parciau gwledig

Parc Glynllifon

Yn ystod y cyfnod clor byr (rhwng 6pm 23 Hydref a 9 Tachwedd) bydd Parc Glynllifon a'r maes parcio ar gau i’r cyhoedd.

Cewch ymweld â'r parc oes gennych docyn tymor ac rydych o fewn pellter cerdded iddi a dilyn  Canllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Parc Padarn 

Yn ystod y cyfnod clo byr (rhwng 6pm 23 Hydref a 9 Tachwedd) bydd y maes parcio Y Glyn a'r Gilfach Ddu ar gau. Bydd Llyn Padarn ar gau hefyd i weithgareddau dŵr.

Os ydych yn bwriadu cerdded y llwybrau, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cadw pelltern Bydd rheiny sydd yn bwriadu cerdded y llwybrau angen sicrhau eu bod o fewn pellter cerdded i'r Parc a chofio dilyn Canllawiau Llywodraeth Cymru.  

Amgueddfeydd, sinemâu a theatrau

Mae Amgueddfa Lloyd George ar gau. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ar Facebook yr Amgueddfa.

Mae Storiel ar gau, ond bydd sesiynau 1 i 1 Mind a DWP yn parhau.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Parc Padarn ac Amgueddfa Ysbyty Chwarel ar gau.  

Mae digwyddiadau Neuadd Dwyfor wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro.

Caeau chwarae a mannau agored

Yn ystod y cyfnod clo byr (rhwng 6pm 23 Hydref a 9 Tachwedd) bydd holl gaeau chwarae Cyngor Gwynedd ar agor.

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer ucher o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Covid-19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Gwarchod y Cyhoedd - adrodd pryder ac ymholiadau

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Mwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar gael gan Gwarchod y Cyhoedd

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru