Help i bobl a chymunedau

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Fersiwn hawdd ei ddarllen

Clip sain: helpu cymunedau

 

 

Edrych ar ôl fy hun

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilyna eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 

Lles

Bydd ansicrwydd a phryderu’r cyfnod hwn yn effeithio ar nifer ohonom mewn wahanol ffyrdd, gan greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Llyfryn 'Edrych ar ôl fy hun' 
(Mae'r llyfryn hwn yn rhoi syniadau ar sut i warchod eich iechyd a’ch lles – cyngor sy’n benodol bwysig ar hyn o bryd.)

Bydd raid i’r rhan fwyaf o bobl Gwynedd hunan-ynysu ar rhyw bwynt yn ystod y cyfnod hwn – rhywbeth fydd yn ddieithr i nifer ohonom, a bydd rhaid i’r rheiny sydd mewn categori ‘risg’ wneud hynny am beth amser (pobl dros 70 oed, pobl â chyflyrau hirdymor a merched beichiog). Mae’n hynod o bwysig cael digon o ymarfer corff yn ystod yr amser yma.

Gwyliwch fideos o ymarferion a'u dilyn adref am ddim.
Byddwn yn gweithio i ddarparu mwy o fideos fel hyn yn benodol ar gyfer bobl hŷn. 

Mae’n bwysig gofalu am yr effaith a gaiff hyn ar iechyd meddwl hefyd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi cyhoeddi taflen ‘Iechyd Meddwl ac Hunan-ynysu’ sy’n nodi rhai pethau all helpu chi gadw eich meddwl yn iach. 

Mae nifer o bobl yn gweld budd mawr i’w llesiant o gymryd rhan yn y celfyddydau mewn rhyw ffordd – creu cerddoriaeth, gwneud celf ayb. Mae ein poster '5 Ffordd at Les a’r celfyddydau’ yn rhoi syniadau syml i chi ar sut i gael budd o fod yn greadigol yn y cyfnod hwn.  

Pwy all fy helpu yn fy nghymuned?

Mae nifer o gymunedau lleol wedi gwneud trefniadau i helpu unigolion sy’n fregus oherwydd y COVID19. Gall rhain fod ar gyfer cadw cyswllt, sicrhau bod bwyd a meddyginiaeth yn medru cael ei brynu a’i ddanfon, neu i gael sgwrs ffôn gyfeillgar. 

Mae manylion y cymorth sydd ar gael yn lleol yn y cyfeirlyfrau isod.

Am gymorth pellach gallwch ffonio rhif Galw Gwynedd 01766 771000 a gofyn am y Tîm Cymorth Covid19, neu cysylltwch ag aelodau’r tîm ar un o’r ebyst isod.

Bydd trigolion sydd mewn categori risg uchel wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn dweud bod cefnogaeth ychwanegol ar gael.  I drafod hyn cysylltwch â’r Tîm Cofid19 drwy Galw Gwynedd ar 01766 771000 neu drwy ebostio:

 

CymorthCovidBangor@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidLlyn@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidEifionydd@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidDeMeirion@gwynedd.llyw.cymru

 

Diolch am yr holl wybodaeth i sefydlu’r cyfeirlyfrau hyn. Byddwn yn ceisio diweddaru’r wybodaeth yn ddyddiol felly os oes gennych wybodaeth sydd ar goll o’r cyfeirlyfr e-bostiwch cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeirlyfr ardal Bangor 

Cyfeirlyfr ardal Caernarfon 

Cyfeirlyfr ardal de Meirionnydd

Cyfeirlyfr ardal Llŷn 

Cyfeirlyfr ardal gogledd Meirionnydd / Eifionydd

Mae nifer o fusnesau Gwynedd hefyd yn gwneud ymdrech i helpu drwy ddanfon nwyddau, cynnig gwasanaeth dros y ffôn ayb. Gweld map busnesau bwyd

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch hefo cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru

 

Diogelwch wrth dderbyn cymorth

Cofiwch hefyd fod angen bod yn ofalus i warchod eich hun rhag y feirws hyd yn oed os ydych chi’n hunan-ynysu. Os fyddwch chi’n gofyn i eraill ddanfon neges i chi, cofiwch:

 • Ofyn iddynt adael y siopa/bresgripsiwn ar y stepen drws, canu’r gloch a chamu ymhell yn ôl o’r stepan drws gan aros i weld eich bod wedi eu cael yn ddiogel.
 • Peidiwch a gadael unrhyw un i mewn i’ch tŷ os na fod rhaid. Os oes rhaid i rywun ddod i mewn i’r tŷ (e.e. os na allwch gario’r bagiau), gofynnwch iddynt wisgo menyg, sicrhewch fod o leiaf 6 troedfedd rhyngoch chi a nhw drwy’r amser, gofynnwch iddynt adael y bagiau ar y bwrdd yn y gegin a gadael.
 • Olchi eich dwylo yn drylwyr ar ôl agor y drws, dad-bacio’r siopa, delio ag unrhyw arian, derbynebau ayb.
 • Os oes rhaid cyfnewid arian parod, dylid gwneud hynny mewn bagiau plastig a dylai unrhyw newid gael ei bostio drwy’r blwch post neu ei adael ar y stepen drws. Dylid osgoi ei basio o un pâr o ddwylo i’r llall.
 • Os ydych yn rhoi arian i’r siopwr o flaen llaw, gwnewch yn siŵr eich bod o'ch dau yn glir ar faint o arian sydd yno a’ch bod yn cael derbynneb am y neges wedyn. 

Twyll
Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw eich hun, a’r bobl fregus o’ch cwmpas, yn ddiogel yn ystod yr amser yma.

Yn anffodus, rydym yn gwybod fod rhai yn defnyddio’r firws i dwyllo’r cyhoedd a sefydliadau mewn nifer o ffyrdd. Mae’n bwysig eich bod yn dileu unrhyw ebyst neu negeseuon testun am y firws nad ydych yn eu hadnabod, ac nad ydych yn rhannu eich manylion personol nac ariannol gydag unrhyw un nad ydych yn eu hadnabod yn dda.

Er mwyn gwarchod eich hun rhag cael eich twyllo:

 • Gofynnwch i bobl sy’n agos atoch helpu gyda’ch siopa os yn bosib (teulu, ffrind, cymydog). Os oes rhaid gofyn i rywun nad ydych chi’n adnabod yn dda, gofynnwch am gymaint o wybodaeth amdanynt a sy’n bosib (pwy ydyn nhw, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu car ayb)
 • Gwnewch eich siopa ar-lein neu archebu a thalu’n syth gyda siop leol os yn bosib, fel mai dim ond danfon y nwyddau y bydd angen i rywun wneud ar eich rhan.
 • Peidiwch a rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion banc i unrhyw un nad ydych yn eu adnabod erstalwm
 • Peidiwch a gadael neb i mewn i’ch tŷ os nad ydych chi’n eu adnabod neu wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw. Cofiwch sicrhau nad yw unrhyw un sy’n dod i’ch tŷ yn sâl o gwbl. 

Pecyn gwybodaeth 'Golchi dwylo rhag sgamiau Coronafeirws!'

Os ydych chi’n poeni eich bod chi neu rhywun rydych yn eu hadnabod wedi cael eu twyllo neu mewn peryg o hynny, cysylltwch â ni ar 01766 771000 gan ofyn am y tîm Safonau Masnach, neu e-bostiwch Safmas@gwynedd.llyw.cymru  

Sut alla i wirfoddoli i helpu yn fy nghymuned?

Mae gwaith gwirfoddol a chyflogedig ar gael gyda Chyngor Gwynedd yn sgil y Coronafeirws.

Mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau defnyddiol

CAB Gwynedd a Môn

Ffurflen ymholiad

 

Llinell gymorth CAB Gwynedd:

0345 450 3064
cabgwynedd.cymru/cysylltu/ 

 

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol:

08000 241 220

 

Age Cymru

I gofrestru i dderbyn galwad rheolaidd gan yr elusen:

08000 223 444
enquiries@agecymru.org.uk

 

BT - cymorth defnyddio gwasanaethau ar-lein
www.bt.com/skillsfortomorrow

Banciau bwyd

Mae pob un o’r banciau bwyd isod yn dilyn canllawiau glendid presennol ac mae’n rhaid i bawb gadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd drwy’r amser os gwelwch yn dda.

  

Oriau agor:

Banc Bwyd Cadeirlan Bangor - Canolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL (y tu ôl i’r Eglwys Gadeiriol). Ar agor 2-3pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae hwn yn wasanaeth argyfwng, ac os nad oes gennych ffurflen wedi ei hawdurdodi er mwyn derbyn pecyn bwyd gallwch gysylltu â anglicanchaplain@esgobaethbangor.net

Banc Bwyd Arfon – Canolfan Gwyrfai, Lôn Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. Ar agor 12-2:00pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd, neu os ydych yn dymuno gwirfoddoli ac mae’n ddiogel i chi wneud, mae modd cysylltu trwy e-bostio info@arfon.foodbank.org.uk neu, os nad yw hynny'n bosib, i ffonio 07586 053961.

Bydd yn rhaid cael taleb o flaen llaw er mwyn derbyn parsel bwyd, felly cysylltwch gyda’r banc bwyd neu 01766 771000. Os nad ydych yn medru cael gafael ar rhywun lleol all ddarparu taleb i chi, mae modd cysylltu â llinell gymorth genedlaethol ar 0808 2082138 sydd ar agor rhwng 10 tan 4 ddydd Llun tan dydd Gwener.

 

Banc Bwyd de Gwynedd

Y Bermo – Revelation, Park Road, Y Bermo, LL42 1PH. Ar agor 10.30am-2.30pm dydd Llun a dydd Iau. Rhaid canu’r gloch ac aros i dderbyn cyfarwyddwyd gan y gwirfoddolwyr. Peidiwch a mynd heibio’r drysau mewnol os gwelwch yn dda.  

Dolgellau – Eglwys Fethodistaidd Dolgellau (ger swyddfa ddidoli y Post) ac nid swyddfa Mantell Gwynedd. Ar agor 2:00pm-3.30pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Ewch i ddrws ochr yr Eglwys ac aros i wirfoddolwr ddod i’ch helpu. Cadwch bellter o 2 fetr os gwelwch yn dda.

Porthmadog – The Big Rock Cafe – Mae’r caffi ar gau ar hyn o bryd, ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 10:00am-2:00pm dydd Mawrth a dydd Gwener.   Mae rhaid i chi ffonio ymlaen llaw i drefnu mynediad 07973 914599

Tywyn – Advent Bookshop, 40 Y Stryd Fawr, Tywyn LL36 9AD – Mae’r siop wedi gorfod cau ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 11:00am-1:00pm dydd Llun a dydd Iau.

Bala – Siop Lyfrau Gristnogol Manna, 53 Y Stryd Fawr, Bala LL23 7AF – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch Ann Davies ar 07969 362508 er mwyn trefnu amser i gasglu parsel bwyd.

Banc Bwyd Ffestiniog – Neuadd yr Eglwys, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB (gyferbyn â Chanolfan Tan y Maen). Ar agor 2:00pm-3:00pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07435 290553.

Banc Bwyd Pwllheli – Hen siop Ethel Austin, Stryd Fawr, Pwllheli (nid Eglwys San Pedr). Ar agor 2-3pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07824 738789.

 

Eraill –

Bangor - Swyddfa Plaid Cymru, 70 Y Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR. Ar agor 10:00am-12pm dydd Sul.  

Gofalwyr di-dâl

Mudiadau sy’n cefnogi gofalwyr di-dal yng Ngwynedd:

 

Cyngor i rieni gyda phlant ag anghenion ychwanegol

Cyngor i ofalwyr di-dal  

Cefnogi teuluoedd 

Hwb Teuluoedd Gwynedd

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Gwynedd

 

Gofal plant i staff allweddol
Os ydych yn weithiwr allweddol ac yn cael trafferth dod o hyd i Ddarpariaeth Gofal Plant ar gyfer eich plant  ewch i: Gofal plant am ddim i weithwyr allweddol

Neu, cysylltwch â ni:

 

Mwy o wybodaeth:Cinio ysgol am ddim

Bydd y drefn o ddarparu cinio am ddim yn newid o 20 Ebrill 2020. Bydd Cyngor Gwynedd yn cysylltu yn uniongyrchol, drwy e-bost neu lythyr, efo rhieni bob plentyn cymwys, i egluro’r drefn newydd. 

Trais yn y cartref

Cefnogaeth i’r gymuned Sipsi, Roma a theithwyr 

Teithio Ymlaen
Am wasanaeth Cyngor i Gymru, ffoniwch: 0808 802 0025

Digartrefedd

Os ydych yn poeni am neu mewn perygl o fod yn ddigartref, ymwelwch â thudalen Digartrefedd.

Dŵr Cymru - help i dalu eich bil

Os yw Covid-19 yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i Dŵr Cymru eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Mae Dŵr Cymru yn parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi ar Facebook a Twitter

 

Mwy o wybodaeth

Llinellau gymorth

 • Trais yn y Cartref / Byw Heb Ofn
  0808 80 10 800  
 • Bwydwragedd
  Bangor - 01248 363 097
  Caernarfon - 01286 684 105
  Dwyfor - 01745 704 329
  Meirionydd - 01341 424 853 
 • Ymwelydd Iechyd
  Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon) – 03000 851 609 / 851 610
  Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd) – 03000 853 489
  Cilan (dalgylch Dwyfor) – 01758 701 152
 • Childline
  0800 1111
 • NSPCC
  0808 800 5000
 • Dan 24/7 
  0808 808 2234 
 • Mind Gwynedd a Môn  
  01286 685279
 • Parabl
  0300 777 2257 
 • Meic 
  080880 23456 
 • Talk to Frank 
  03001 236 600 
 • C.A.L.L
  0800 132 737
 • Papyrus
  0800 068 4141
 • Gingerbrad
  0207 428 5400
 • Working Families
  03000 120 312
 • Samariaid
  116 123
  llinell Gymraeg - 08081 640 123
 • Cruse Bereavement
  01492 536577 
 • Shelter Cymru
  08000 495 495 
 • British Red Cross
  0808 196 3651 

 • Teithio Ymlaen : Gwasanaeth Cyngor i Gymru 0808 802 0025
  www.travellingahead.org.uk/rights-advice/wales-advice-advocacy-service

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru